Fakta

Enligt den nya skollagen skall elever vid samtliga skolformer ha tillgång till skolbibliotek

Skolbibliotek ska vara en del av elevernas utbildning genom att ingå i skolans pedagogiska verksamhet.

Skolbibliotekets uppgift är att stödja elevernas lärande. Det ska användas aktivt i undervisningen och därigenom bidra till att nå målen för utbildningen.

Lgr11 lyfter fram biblioteket som en del av skolans arbetsmiljö. Där ska eleverna kunna söka och utveckla kunskaper genom att använda såväl böcker som ”informationsteknik och andra medier”.

Urvalet av media ska vara anpassat till samtliga elevers behov.

Skolinspektionens krav på skolbibliotek

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek som används i undervisningen:

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del i elevernas undervisning för att bidra till att nå målen för utbildningen.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informations-teknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
  4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd i elevens lärande och utveckling. Detta hittar du på Skolinspektionens hemsida liksom ett informationsblad där du kan läsa mer om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna.