Våra tjänster

Hur ser ert skolbibliotek ut? Uppfyller det skollagens och läroplanens intentioner?

Vi vill gärna hjälpa till med uppbyggnad och utveckling av ert skolbibliotek så det passar just er skola.

Vi ser skolbiblioteket som en gemensam, tillgänglig och interaktiv resurs för alla som arbetar i skolan

Vi är måna om att varje skolbibliotek ska spegla just den skolans inriktning, särskilda profil och värdegrund.
Inget skolbibliotek bör vara det andra likt!

Med utgångspunkt i skolinspektionens krav följer nedan en sammanställning av vad vi anser oss kunna hjälpa till med:

Skolinspektionens krav:

Det skolinspektionen kräver vid sina besök är ett befintligt skolbibliotek som aktivt bidrar till elevernas kunskapsinhämtning.

Mål – och handlingsplan för skolbiblioteket

För att skolan ska kunna leva upp till skolinspektionens krav behöver skolan en mål – och handlingsplan,
som visar  på vilket sätt skolbiblioteket kan integreras i olika ämnen och årskurser.

Den insats vi anser vi kan bidra med i detta sammanhang är att

 • Presentera förslag till en mål – handlingsplan, som visar hur skolbiblioteket kan integreras  i undervisningen.

Mediebestånd

Mediebeståndets karaktär och kvalitet är mycket viktigt för att skolbiblioteket ska kunna spela en
viktig roll i skolans undervisning och elevers lärande. Den ska spegla skolans profil, fokuserade
kunskapsområden och skolans särskilda värdegrund.

Med ”mediebestånd” avses såväl tryckta läromedel: läroböcker, fack – och skönlitteratur, som
digitala läromedel: filmer, ljudböcker och olika nätbaserade kunskapskällor.

Den insats vi anser att vi kan bidra med i detta sammanhang är

 • se över vad som redan finns på skolan och gallra ut det vi bedömer som inadekvat
 • föreslå inköp av olika medier – tryckta såväl som digitala – utifrån skolan profil, önskemål och för ändamålet avsatta budget.

 

Tillgängligheten

Med denna rubrik syftar vi i första hand på lärarnas och elevernas möjlighet att på ett enkelt sätt söka och finna det material de önskar.
Det som behövs är ett väl fungerande skolbiblioteksdatasystem, kompletterat med tydliga skyltar
och anvisningar, så att lärare och elever enkelt kan orientera sig bland skolbibliotekets olika media.

Den insats vi anser vi kan bidra med i detta sammanhang är att

 • presentera olika datasystem, som vi tror kan vara aktuella för skolan
 • när skolan gjort sitt val stödja införandet och implementeringen av detta
 • föreslå inköp av lämpligt material som underlättar orienteringen i bibliotekslokalen

  Utformningen av skolbibliotekets lokaler

  Den insats vi anser vi kan bidra med i detta sammanhang är att

  • föreslå inköp av lämpliga inventarier till skolbiblioteket
  • föreslå placering av skolbibliotekets bokhyllor, skyltar, skyltställ mm för att möjliggöra ett enkelt sätt att finna det material man söker
  • föreslå placering av arbetsplatser för olika funktioner, ex personalarbetsplatser, datorplatser, läs- och studieplatser, grupparbetsplatser

   

  Utbildning för skolbiblioteksansvariga/biblioteksteamet

  Den insats vi anser vi kan bidra med i detta sammanhang är att

  • utbilda den/de som ska ansvara för skolbiblioteket så att bibliotekets media blir lätt tillgängligt för såväl elever som lärare
  • utbilda den/de som ska ansvara för skolbiblioteket så att biblioteket kan integreras i undervisningen
  • Informera om inköpsrutiner, intressanta digitala resurser, det svenska bibliotekssystemet, samt vilka resurser
   och nätverk som finns för skolbiblioteksansvariga

   

  Utbildning för lärare och övrig pedagogisk personal

  Den insats vi anser vi kan bidra med i detta sammanhang är att

  utbilda lärare och övrig personal i den resurs skolbiblioteket kan vara i undervisningen,
  genom att bl. a visa vilka tryckta och digitala lärresurser de har tillgång till.