Verktygslåda

Det finns en lång rad viktiga dokument, Skolverket, Skolinspektionen, Skollagen, Bibliotekslagen
och IFLA: s riktlinjer för skolbibliotek, som poängterar att skolbiblioteket
är ett viktigt verktyg för elevernas lärande. De utmärks av välformulerade
beskrivningar om kvalitet ochengagemang, om samarbete och utvecklingsarbete.

Nedan finns ett exempel på hur dessa nationella och internationella dokument kan formuleras på kommunal nivå.

Skolbiblioteken ska ses som en integrerad del av lärandet och en viktig resurs i den pedagogiska verksamheten för hela skolan. Skolverksamheternas gemensamma värdegrund ska genomsyra all verksamhet och innebär för skolbiblioteken att verksamheten bygger på ett ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte mellan skolans olika yrkesgrupper, elever och samarbetspartners. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar i behov av stöd, barn och ungdomar med annat modersmål, samt pojkars behov av lässtimulans.

Skolbiblioteken ska
• bedrivas med hög kvalitet, engagemang och i samverkan med interna och externa samarbetspartners utifrån en helhetssyn på skolans uppdrag med eleven i fokus
• driva utvecklingsarbete och bidra till att både elever och lärare får tillgång till såväl fysiska som digitala pedagogiska verktyg, samt vägledning i att välja och använda dem
• stödja eleverna i att uppnå sina mål utifrån varje elevs individuella förutsättningar genom att bidra till kunskapsutveckling, ökad förmåga till kritiskt tänkande och informationssökning
• vara lättillgängliga och välkomnande för alla och bidra till att skapa rika och flerstämmiga lärmiljöer

Vägledande principer ur Västerås skolbiblioteksplan.

Dessa ”Vägledande principer” för skolbibliotekets roll i skolans lärande är goda om än något abstrakta mål att sträva mot. I Skolbiblioteksgruppen har vi arbetat fram en, i vårt tycke, handfast och konkret. ”Skolbiblioteksgruppens checklista”. I denna försöker vi beskriva vilka förutsättningar i form av rum – tid – personal – samarbete, som behövs om man vill få till ett skolbibliotek, som verkligen kan spela en roll i elevens lärande.

Som framgår av checklistan är det en mängd olika områden och verksamheter, som fokuseras. Vår tanke är att skolledning och skolbiblioteksansvariga ska diskutera listan tillsammans och göra en prioriteringslista/arbetsplan, som är önskvärd och möjlig utifrån den tid den eller de biblioteksansvariga har till sitt förfogande.
Denna text som pdf

Här hittar ni Skolbiblioteksgruppens checklista
Om ni har frågor om eller synpunkter på checklistan, kontakta oss gärna via kontaktsidan.

Känner ni att ni eventuellt vill ha lite hjälp kan ni läsa här vad vi kan hjälpa till med.